تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قرآن و تزویر

حافظا می‏خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را