تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از صفات مؤمن‏

به وقت امانت بود بس امین به یادش بود ذکر حی مبین
نباشد چنان تا تمسخر کند ز خنده دل دیگران پر کند