تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهشت حقیقی‏

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است بردار پرده ز رخ که مشتاق بقائیم
بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر
سعدی‏