تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مذموم شمردن رشوه خواری‏

وتری کثیراً منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و أکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون؛(1547) بسیاری از آنان را می‏بینی که در گناه و تعدی، و خوردن مال حرام، شتاب می‏کنند! چه زشت است کاری که انجام می‏دادند!