تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوا شرط استفاده از قرآن‏

هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین؛(1014) این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!