تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکیه بر خدا

تکیه بر تقوی و دانش در طریق کافری است راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش