تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نگاه داشتن عمل‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال الابقاء علی العمل أشد من العمل قال و ما الابقاء علی العمل قال یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة لله وحده لا شریک له فکتب له سراً ثم یذکرها و تمحی فتکتب له علانیة ثم یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء؛(1672) امام باقر (علیه السلام) می‏فرماید: نگاه داشتن عمل دشوارتر از خود عمل است. راوی گفت: نگاه داشتن عمل چیست؟ فرمودند: مردی برای خرسندی خدای یگانه بی‏شریک بخشش می‏کند یا خرجی می‏دهد و برایش نهان نوشته می‏شود. سپس آن را به زبان می‏آورد و نوشته از بین رفته، برایش پاداش آشکار نوشته می‏شود، سپس دوباره از آن سخن می‏گوید و آن نوشته نیز از بین می‏رود و برایش ریا نوشته می‏شود.