تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وجوب کمک اغنیا به فقرا

در یکی از سالها، نان نانوایی‏های بروجرد مقداری گران شد و کمبود پیدا کرد. آیت الله بروجردی (رحمه الله)، عده‏ای از متمکنین را جمع کرد و فرمود: وظیفه شما کمک به فقراست! اقداماتی انجام شد ولی چون کافی نبود، خود آن بزرگوار با این که چندان امکاناتی نداشت، باغ موروثی خود را حدود چهار هزار تومان فروخت و نان و گندم برای فقرا خرید. بعد که فامیل مطلع شدند، ایشان را ملامت کردند که این باغ بیش از این ارزش داشته است؛ چرا به این قیمت فروختید؟(2252)