تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برترین صله رحم‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) صل رحمک ولو بشربة من ماء و أفضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها و صلة الرحم منسأء فی الأجل محببة فی الأهل؛(1984) امام صادق (علیه السلام) فرمود: به دستگیری و دیدار فامیلان خود بشتاب گرچه با تقدیم جرعه‏ای از آب باشد، برترین صله رحم آن است که از آزار فامیل خود خودداری کنی.