تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت رفیق‏

تو اول بگو با کیان زیستی من آنگه بگویم که تو کیستی
کمال اسماعیل‏