تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کوشش ناتوانها

الغیبة جهد العاجز؛(2213) امام علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن کوشش انسانهای ناتوان است.