تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دخل و خرج‏

بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست