تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عزت و قناعت‏

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع با عزت خود بساز و خواری مطلب
جامع التماثیل‏