تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد مورد تعظیم و احترام‏

لیس من فرائض الله شی‏ء الناس أشد علیه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛(2086) علی (علیه السلام) فرمود: از بین واجبات و فرائض الهی هیچ چیزی نزد مردم، با اختلافاتی که در عقاید و افکار دارند، به قدر وفای به عهد مورد تعظیم و احترام نیست.