تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

راستی و دروغ‏

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
حافظ