تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حلم در برابر جهل‏

تسبح له السموت السبع و الأرض و من فیهن و ان من شی‏ء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفوراً؛(1119) آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همه تسبیح او می‏گویند؛ و هر موجودی، تسبیح و حمد او می‏گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی‏فهیمد؛ او بردبار و آمرزنده است.