تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

باباهایتان را اگر بزرگ کنید، خودتان را بزرگ کردید. عوضی می‏فهمی تو سر بابات می‏زنی و می‏خندی جلوی چهار تا جوان. چهار تا جوان اتو کشیدند به شلوارشان دارند می‏روند، حاضر نیست به رفیقش بگوید این بابای من است. کسرش می‏شود که بابایش را معرفی کند... برین و زیر بال پدر و مادرتون که یک عمر برای شماها جان کندند، بگیرید.
مکه می‏روی بابایت را هم ببر، مادرت را ببر! چیزی گیرت می‏آید. برای دنیا و آخرتت خوب است. دعای مادر برای فرزند مؤثر است، مخصوصاً وقتی از جگر ناله کند ببریش تو لباس احرام، لباس احرام تنش کن، محرمش کنی، بیفتد توی حاجی‏ها، ببیند پول نداشته، زور نداشته، طلبی از تو نداشته، تو آمدی برای خاطر خدا جگرش رو حال آوردی، آوردیش مکه، اصلا این نمی‏تواند کنار کعبه بنشیند و دعا نکند و بدان که سرمایه کارت می‏شود.(666)
در کنار توحید، احسان به والدین مطرح است.
در حال فقر والدین، احسان مادی و در حال غنای آنان، احسان روحی.
احسان به والدین، از صفات انبیاست.
فرمان نیکی به والدین مانند فرمان توحید، قطعی و نسخ نشدنی است.
احسان به والدین باید شخصاً صورت گیرد، نه با واسطه، حرف ب در بالوالدین احساناً به معنای مباشرت شخصی است.
ادای حقوق، دارای مراتب و مراحلی است. اول حق خداوند، سپس والدین، سپس خویشاوندان، سپس یتیمان که کمبود محبت دارند و آن گاه مساکین که کمبود مادیات دارند.
پست و مقام نباید ما را از احترام به والدین غافل کند.
در هر مقامی هستید والدین خود را بر خود برتر بدانید.
وفای به عهد مانند احترام به والدین و رد امانت، تنها از حقوق اسلامی نیست، بلکه از حقوق انسانی است. لذا هر خردمند و عاقلی باید آن را مراعات کند.
در احسان به والدین، مسلمان بودن آنها شرط نیست.
احسان به والدین، حد و مرز ندارد. بالوالدین احساناً (نه مثل فقیر، که تا سیر شود، و جهاد که تا رفع فتنه باشد و روزه که تا افطار باشد.)
سفارش قرآن به احسان، متوجه فرزندان است، نه والدین. و بالوالدین احساناً زیرا والدین نیازی به سفارش ندارند و به طور طبیعی به فرزندان خود احسان می‏کنند.
ترک نیکی به والدین، نشانه عصیان و سرکشی است.
طبق دستورات اسلامی، فرزندان جوان مکلفند با پدر و مادر خود حداکثر تواضع و ادب را معمول دارند و شخصیت آنان را گرامی و محترم شمارند و بدین وسیله رضایت خاطر آنها را که باعث جلب رضایت الهی است، فراهم آورند.(667)