تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نماز و عبادت، شکر نعمتهای الهی‏

انا أعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الأبتر؛(1917) ما به تو کوثر [خیر و برکت فراوان ]عطا کردیم! پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن! (و بدان) دشمن تو قطعاً بریده نسل و بی‏عقب است!