تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش انصاف‏

أن اعظم المثوبه الانصاف؛(447) بزرگ‏ترین ثواب، ثواب انصاف است.