تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغگویی‏

زبانی که باشد بریده ز جای از آن به که باشد دروغ آزمای(1473)
اسدی‏