تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مواظبت بر رعایت امانت در زبردستان‏

قال علی (علیه السلام): ثم تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال الأمانه و الرفق بالرعیه؛(322) پس بر کارهای آنان (کارگزاران دولت) مراقبت کن و ناظری راستگو و اهل و فابر ایشان بگمار که این مراقبت تو در کارها، وادار کننده آنها به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت است.