تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بخل و سوء ظن به خدا

البخل بالموجود سوء الظن بالمعبود؛(582) بخل به آنچه هست، بدگمانی به خداوند است.