تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رعایت احوال دیگران در ماه رمضان‏

استاد قرائتی می‏فرموند: اوائل که کاشان بودم، ماه مبارک رمضان بعد از افطار سخنرانی داشتم. یک شب خیلی گرم صحبت بودم و جلسه داغ داغ بود و کمی طول کشیده بود، یک نفر بلند شد و گفت: آقای قرائتی! مثل اینکه امروز بعد از ظهر خوب استراحت کرده‏ای و افطار هم دعوت داشته‏ای و خوب خورده‏ای، من امروز سر کار بوده‏ام و خیلی خسته‏ام و افطاری هم آش ترش خورده‏ام، بس است، چقدر صحبت می‏کنی!