تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه دادن حضرت یوسف‏

فلما دخلوا علیه قالوا یأیها العزیز مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعة مزجات فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین؛(2011) هنگامی که آنها بر او [یوسف‏] وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با خود آورده‏ایم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدق و بخشش نما، که خداوند بخشندگان را پاداش می‏دهد!