تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر و حلم‏

گر بهر تو صبر و حلم باشد دشوار بنمای بظاهر که حلیمی بسیار
چون هر که همانند گروهی گردد کم کم خود از آن گروه آید بشمار