تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کارآیی عظیم زبان‏

قال رب اشرح لی صدری و یسرلی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی؛(1761) (موسی) گفت: پروردگارا! سینه‏ام را گشاده کن؛ و کارم را برایم آسان گردان! و گره از زبانم بگشای؛ تا سخنان مرا بفمند!