تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اجر و پاداش شکیبایی‏

أولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنه السیئه و مما رزقناهم ینفقون؛(1113) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می‏دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می‏کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده‏ایم انفاق می‏نمایند.