تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برگزیدگان خدا

حضرت فاطمه (علیهم السلام): نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه؛(707) ما اهل بیت دست آویز الهی مردمان، برگزیده خدا و منزلگاه قدس اوییم.