تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ترس از فقر از وسوسه‏های شیطان است‏

الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلا و الله وسع علیم؛(2235) شیطان، شما را (به هنگام انفاق،) وعده فقر و تهیدستی می‏دهد؛ و به فحشا (و زشتیها) امر می‏کند؛ ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می‏دهد؛ و خداوند، قدرتش وسیع، و (به هر چیز داناست. (به همین دلیل، به وعده‏های خود، وفا می‏کند.)