تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغگو...

عن الرضا (علیه السلام)... و لالکذوب مروة؛(1454) امام رضا (علیه السلام) فرمودند: دروغگو مردانگی ندارد.