تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوشحالی‏های صحیح و غلط

قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا هو خیر ممایجمعون؛(1861) بگو: به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ که این، از تمام آنچه گردآوری کرده‏اند، بهتر است!