تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کیفر تعدی به حقوق دیگران‏

و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا؛(1153) و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.