تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ورد همیشگی‏

ذکر رخ و زلف تو دلم را وردی است که صبح و شام دارد