تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت زبان‏

و ضرب الله مثلا رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی‏ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم و لله غیب السموت و الأرض و ما أمر الساعة الا کلمح البصر أو هو أقرب ان الله علی کل شی‏ء قدیر؛(1756) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می‏باشد؛ او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی‏دهد؛ آیا چنین انسانی، باکسی که امر به عدل و داد می‏کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!