تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار در صدراسلام‏

در جنگ موته عده‏ای مجروح بر زمین افتاده بودند، مجروح چون از بدنش خون می‏رود، تشنگی بر او غالب می‏شود و خیلی احتیاج به آب پیدا می‏کند. مردی ظرف آبی را برداشته و آن را در میان مجروحان مسلمان تقسیم می‏کرد. به یکی از مجروحین رسید، دید تشنه است آمد تا آب به او بدهد، اشاره کرد به مجروح دیگری که او از من تشنه‏تر است؛ زود رفت سراغ او، او نیز شخص دیگری را معرفی کرد و گفت: برو به سراغ او که از من مستحق‏تر است، رفت سراغ او دید، سومی مرده است. برگشت سراغ دومی، دید دومی نیز جان داده است. آمد سراغ اولی، دید اولی هم به لقای خدا پیوسته است.
این را می‏گویند ایثار و از خود گذشتگی، یعنی در نهایت احتیاج، دیگران را بر خود مقدم داشتن، و این یکی از ارزشهای بسیار عالی انسانی است.(532)