تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تربیت‏

فرزند همان کند به هر حال کز مادر خویش و از پدر دید