تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توکل‏

گر توکل می‏کنی در کار کن کسب کن پس تکیه بر جبار کن
مولوی‏