تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید به عفو

دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
حافظ