تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین مال‏

خیر المال ما وقی العرض؛(11) بهترین مال آن است که با آن آبرو حفظ شود.