تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شهوت و غصب‏

خواهی که جاودانت باشد تصرف اینجا از خویشتن جدا دار این شهوت و غضب را
اوحدی مراغه‏ای‏