تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به هم رسیدن...

فرصت شمار صحبت، کزین دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
حافظ