تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسد منشأ مخالفتهای اهل کتاب‏

ود کثیر من أهل الکتب لو یردونکم من بعد ایمنکم کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله علی کل شی‏ء قدیر؛(1205) بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد - که در وجود آنها ریشه دوانده - آرزو می‏کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال کفر باز گردانند؛ با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر چیزی تواناست.