تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علاج احمق!

عالجت الأحمق فلم أقدر علی اصلاحه؛(1402) حضرت مسیح بن مریم فرمود: برای علاج مردم نادان کوشش کردم ولی نتوانستم آنان را درمان کنم.