تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تواضع‏

از تواضع بزرگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی
سنایی‏