تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر و نهی الهی‏

امر و نهیش به راستی موقوف نهی او منکر امر او معروف
نظامی‏