تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت رشوه‏

تو را ببینند در دوزخ به دندان سگان داده زبان لغو گوی تو، دهان رشوه خوار تو
سیف فرغانی‏