تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تولی‏

در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطری است می‏رود حافظ بی دل به تولای تو خوش