تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اراذل و انصاف‏

چو افتد بدست اراذل امور شود عدل و انصاف منکوب زور