تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه در صبحگاهان‏

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقه فبکروا بالصدقه فانها تسود وجه ابلیس(2015)؛ بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می‏کند.