تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغ و تیرگی‏

رخ مرد را تیره دارد دروغ بلندیش هرگز نگیرد فروغ
فردوسی‏